شرح ایمن بودن فرودگاه های ایران در برابر کرونا از زبان اتحادیه اروپاشرح ایمن بودن فرودگاه های ایران در برابر کرونا از زبان اتحادیه اروپا